Campings Vakantieparken Business
Campings Vakantieparken Business
Online Reservatie
Retour à la page d'accueil de Floréal

Huishoudelijk reglement Camperpark Blankenberge

Gebruikers

 • Camperpark Blankenberge is uitsluitend en exclusief bestemd voor het verblijf en het overnachten met een camper/ kampeerauto. Andere vormen van verblijfsrecreatie, zoals bijvoorbeeld met een toer- of stacaravan, tent en/of vouwwagen, e.d. zijn op het camperpark niet toegestaan.
 • Iedereen dient zich te onthouden van elke handeling die schade zou kunnen aanbrengen aan de zuiverheid, hygiëne en uitzicht van het kampeerautoterrein. Bij onaangepast gedrag en vandalisme dient men het terrein onmiddellijk te verlaten.

Betalen

 • Camperpark Blankenberge is volledig geautomatiseerd. Wij maken geen gebruik van een receptie, maar van een betaalautomaat. Iedere recreant is verplicht zichzelf en zijn mederecreanten bij aankomst in te checken bij de betaalautomaat (“selfservice check-in”). Dit inchecken is mede verplicht in verband met onze verplichting om een gastenregister bij te houden, zodat bij calamiteiten aan hulpdiensten aangetoond kan worden hoeveel personen op het terrein aanwezig (kunnen) zijn. Het is om veiligheidsredenen niet mogelijk om met contant geld te betalen!
 • Indien bij controle geconstateerd wordt dat er recreanten, mederecreanten of derden op de camperplaats overnachten, zonder dat ze vooraf zijn aangemeld bij Floreal Holidays, dan wordt de overeenkomst met onmiddellijke ingang beëindigd, zonder restitutie van reeds betaalde verblijfskosten en/of andere reeds betaalde diensten.

Camperplaats

 • Per camperplaats mag maximaal 1 camper verblijven, eventueel met een aanhangwagen en/of een achter de camper voortgetrokken personenauto of boot.
 • In verband met het behoud van gras op de camperplaatsen is het plaatsen van bijzettentjes bij de camper en/of het ombouwen van de luifel tot een voortent op uw camperplaats niet Ook het plaatsen van een partytent op uw camperplaats bij uw camper is niet toegestaan.
 • Het is verboden om zelf groen op de camperplaats te snoeien.
 • Het is de recreant niet toegestaan de door hem of haar gehuurde camperplaats aan andere niet in zijn of haar camper meereizende mederecreanten en/of derden in gebruik af te staan of te verhuren.
 • Het is verboden uw afvalwater en chemisch toilet op of bij de camperplaats te lozen. Uw afvalwater en chemisch toilet dient u te lozen bij het Camper Service Station in de daarvoor bestemde voorzieningen.
 • Het is verboden om op het camperpark en/of de camperplaats reparaties aan de camper/ kampeerauto of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens Floreal Holidays voor is verleend.
 • De recreant is verplicht om zijn camperplaats tijdens zijn verblijf schoon te houden. De camperplaats dient bij vertrek schoon en opgeruimd achter te worden gelaten.
 • Per camperplaats mag slechts 1 camper stroom (16 ampère) afnemen. Het doorkoppelen van een stroomvoorziening van 1 camperplaats naar andere camperplaatsen is ten strengste verboden.

Aankomst

 • Inchecken is het hele jaar mogelijk vanaf 12u00.

Vertrek

 • Op de dag van vertrek dient u het camperpark uiterlijk te verlaten vóór 12u00 ‘s middags. Indien u niet op tijd vertrokken bent zal de slagboom bij de uitgang niet meer zijn te openen met uw toegangs- / betaalcode. Wij zullen u in dat geval een extra overnachting in rekening brengen die u eerst bij de betaalautomaat dient te betalen alvorens u alsnog het camperpark via de slagboom bij de uitgang kunt verlaten.
 • Indien u uw verblijf wilt verlengen gelieve dit dan zo spoedig mogelijk aan te geven bij de betaalautomaat.
 • Bij vervroegd vertrek of verwijdering vindt geen restitutie van het reeds betaalde stageld voor de camperplaats plaats, tenzij in geval van ziekte een doktersverklaring overlegd kan worden.

Nachtrust

 • Tussen 22u00 en 08u00 dient de nachtrust te worden gerespecteerd.

Veiligheid

 • Open vuur: Het is absoluut verboden om open vuur te maken, zoals een kampvuur. Ook vuurkorven en vuurpotten e.d. zijn verboden.
 • Barbecueën is toegestaan, mits dit op een veilige wijze gebeurt en minimaal 50 cm boven het gras, zodat het gras niet verbrand. Andere recreanten mag geen overlast worden bezorgd, bijvoorbeeld met rook. Houd altijd een emmer water bij de hand. In verband met brandgevaar adviseren wij u in uw camper een goedgekeurde brandblusser van minimaal 2 kg aanwezig te hebben.
 • Barbecues op houtskool dienen leeggemaakt te worden in de speciaal voorziene bak in de servicezone.
 • Kinderen niet onbewaakt achterlaten.
 • Aan de installaties of palen van het terrein mogen geen waslijnen opgehangen worden, een wasrek is toegelaten.
 • Toegang van de parking, gebouw, stortplaats, lozingspunt – chemisch toilet staan onder camerabewaking. Deze beelden kunnen en/of zullen gebruikt worden om misdrijven te vermijden, sluikstorten en vandalisme te voorkomen, te bewijzen en te verhalen.
 • Om veiligheidsredenen zijn generatoren verboden.
 • In geval van brand, gelieve te verzamelen aan het verzamelpunt tussen de minigolf en de speeltuin.

Gebruik

 • Het Camperpark is het volledige jaar door altijd, dag en nacht open. De eigen camperplaats dient steeds schoon en vrij van afval achtergelaten te worden. Afval wordt correct gesorteerd en in de geschikte containers gedeponeerd: papier en karton, PMD, glas en restafval worden gescheiden. Het is niet toegestaan om grof vuil in de container(s) te deponeren. Chemisch toilet wordt geloosd in de hiervoor voorziene ruimte; vuil water wordt geloosd in de speciale rioolput. Het is verboden vuilwater op uw camperplaats te lozen.
 • Het is verboden om zwerfafval en/of sigarettenpeuken op het camperpark achter te laten.
 • Defecten worden om ieders veiligheid onmiddellijk gemeld bij Floreal Holidays via de parlofoon aan de betaalterminal.
 • Op de parking geldt een maximum snelheid van 15km/u. Private zones worden niet betreden.
 • Het is verboden om te parkeren op de verharde hoofdweg en secundaire weg.
 • Het is niet toegestaan om handel te drijven of publiciteit te voeren.

Huisdieren

 • Huisdieren zijn toegelaten mits zij steeds aan de leiband gehouden worden en de eigenaars van de dieren instaan voor het opruimen van de uitwerpselen. Indien dit niet wordt opgeruimd, volgt een boete van €50,00. Huisdieren mogen niet alleen achtergelaten worden in de kampeerauto of op het terrein.
 • Huisdieren moeten buiten het camperpark worden uitgelaten of op het voorziene hondentoilet. Uitwerpselen - zowel op het camperpark als daarbuiten - dient u zelf direct op te ruimen en in een gesloten zakje in de container(s) ten behoeve van het huisvuil te deponeren.
 • Per camper mogen maximaal 2 huisdieren aanwezig zijn.

Verwarmd sanitair

 • Gebruik de persoonlijke toegangscode die op het ticket vermeld wordt. De toegangscode blijft enkel geldig tijdens uw verblijf.
 • Het sanitair gebouw wordt door ons zo schoon mogelijk gehouden. Werkt u er aan mee dat dit zo blijft? Orde en netheid in de douches en toiletten is voor iedereen aangenaam.
 • In alle ruimten van het sanitair gebouw (douches / toiletten en afwasruimte / informatiepunt) mag niet gerookt worden. Wij verzoeken u eventuele sigaretten (peuken) bij het betreden van het sanitair gebouw in de daarvoor bestemde voorzieningen buiten te deponeren en deze niet op straat achter te laten, in prullenbakken achter te laten of in de wc’s, e.d. door te spoelen.
 • De WC- en doucheruimte mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor deze bestemd is.
 • Wij verzoeken u er op te letten dat het sanitair gebouw en de omgeving ervan geen speelplek voor kinderen wordt.
 • Chemisch toilet wordt niet geledigd in de toiletten. Lozen gebeurt op de voorziene plaats tegenover het sanitair gebouw.
 • Het sanitaire gebouw wordt op regelmatige tijdsstippen gepoetst.
 • De vaat wordt niet gedaan in de doucheruimte; dit om hygiënische redenen. Dit dient te gebeuren in de afwasruimte. Mocht u dit toch doen, riskeert u een boete van € 50,00.

Noodnummers

 • Brandweer/ziekenwagen/politie: 112
 • Politie Blankenberge:                                0032 (0)50 42 98 42
 • Antigifcentrum                                             0032 (0)70 245 245
 • Wachtdienst dokter:                                1733, www.mediwacht.be
 • Wachtdienst apotheek: 0032 (0)903 99 000, apotheek.be

Indien de hulpdiensten worden verwittigd, gelieve hierbij ook naar volgend nummer te bellen om hen de toegang te kunnen verlenen: 0032 (0) 50 43 21 11.

Aansprakelijkheid

 • De tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst omvat geen bewaking. Floreal Holidays aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor inbraak, diefstal of het verloren gaan van eigendommen van de recreant. De recreant dient in geval van afwezigheid zijn camper goed af te sluiten en preventieve maatregelen te nemen tegen inbraak en/of diefstal. Floreal Holidays aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook aan de eigendommen van de recreant, alsmede ter zake van lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de voorzieningen op het camperpark, tenzij de schade direct is veroorzaakt door of vanwege Floreal Holidays en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van dit Huishoudelijk Reglement wordt uitgesloten.
 • Onder ‘recreant’ worden hier ook mederecreanten en derden verstaan.
 • De recreant is aansprakelijk voor alle schade die door hem of zijn mederecreanten is veroorzaakt. Schade door de recreant veroorzaakt aan het camperpark of de voorzieningen op het camperpark of daarbij behorende apparatuur en/of installaties, dient direct te worden gemeld bij Floreal Holidays en dient ter plaatse te worden vergoed, dan wel dient door de recreant te worden vergoed nadat door Floreal Holidays een expertise van de schade is opgemaakt.
 • Floreal Holidays aanvaardt voorts geen aansprakelijkheid voor tekortkoming ten gevolge van het gebruik van (de voorzieningen van) het camperpark of ten gevolge van overige diensten welke door of namens Floreal Holidays op het camperpark worden aangeboden, tenzij de recreant kan aantonen dat er sprake is van schuld van Floreal Holidays

Is er iets niet duidelijk in ons reglement? Neem dan contact met ons op via de parlofoon aan de kiosk of richt u tot de receptie van het vakantiepark Floreal Blankenberge.

 

Wij wensen u een heel fijn verblijf toe op Camperpark Floreal Blankenberge !

 

Newsletter